Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Vuvuzela Dance Community

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Vuvuzela en parti-politisk neutral forening.

Stk. 2. Foreningens formål er:

1) At udvikle og udbrede dansegenren dancehall og de forskellige fortolkninger af denne, gennem fast undervisning, workshops, shows, events og inspirationsture.

2) At dele og sprede den forbundne danseglæde og det fællesskab der opstår i samme, på tværs af køn, alder og kultur.

3) At fremme medlemmernes sundhed, kropsbevidsthed og selvværd.

4) At samarbejde med foreninger og danseskoler i andre nordiske lande om at udbrede dansegenren i Skandinavien.

5) At styrke medlemmernes demokratiske sans og fællesskabsfølelse, ved at drive en demokratisk danseforening på tværs af niveau og lægge vægt på en god stemning og det at danse sammen.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Foreningen har en slags medlemskaber, almene medlemmer.

Stk. 2. Almene medlemskaber er gældende et kalenderår (1.1 – 31.12) ad gangen og opnås ved betaling af kontingent til et af foreningens arrangementer eller ved bankoverførsel. Forlængelse af medlemskabet sker ved betaling af kontingent til et arrangement det efterfølgende år.

Stk. 3. Foreningen optager ethvert medlem, som tilslutter sig foreningens formål, deltager i foreningens aktiviteter og betaler kontingent.

Stk. 4. Kun medlemmer, der også har været medlem hele det foregående kalenderår, har stemmeret til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret, såfremt de overholder dette krav.

Stk. 5. Indmeldelse sker på foreningens gældende indmeldelsesblanket. Udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning ved skriftlig henvendelse til formanden, og kan ikke refunderes.

Stk. 6. Alle medlemmer skal betale kontingent.

a) Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis de er til gene for foreningen og dens virke. For ekskludering kræves 4/5 flertal i bestyrelsen.

Stk. 8. Medlemmer forpligter sig til at holde foreningens formand opdateret med korrekte og gældende kontaktoplysninger.

Stk. 9. Instruktører arbejder som udgangspunkt frivilligt til organisering af foreningens egne medlemsaktiviteter.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden årets udgang, og indkaldes med mindst en måneds varsel.

Stk. 3. Møde-, og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der overholder kravet i §3, stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent

– Konstatering af mødets gyldighed

– Formandens beretning

– Regnskabsaflæggelse

– Behandling af indkomne forslag

– Fastsættelse af kontingenter

– Valg af bestyrelse

– Valg af intern revisor

– Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst to stemmeberettigede mødedeltagere.

Stk. 7. Valgbare til bestyrelse og intern revisor er enhvert medlem

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at finde lokaler.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer, og et antal bestyrelsesmedlemmer som findes på generalforsamlingen.

a) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. §4, stk. 7-8) og sidder i et år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og facilitatorudvalgets anbefalinger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes det konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer formand, næstformand og kasserer fra dens midte.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte og opløse underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden, og foregår når formanden skønner det nødvendigt.

Stk. 6. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmøder.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab.

Stk. 4. Foreningens medlemsregister føres af formanden.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af enten formanden eller kassereren.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning næste generalforsamling.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Red Barnet Ungdom.

§ 11. Datering
Således vedtaget på generalforsamling den 16.11.2014